Pravilnik o založniški dejavnosti

Na podlagi šestnajste točke 32. člena in v zvezi z 208. členom Statuta Univerze v Novem mestu (Statut UNM−38-2/2022), Zakona o obveznem izvodu publikacij – ZOIPub (Uradni list RS, št. 69/2006 in 86/2009, Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah − ZASP (Uradni list RS, št. 16/2007), Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS (23. 3. 2022) je Senat Univerze v Novem mestu, na seji dne 21. septembra 2022 sprejel naslednji

PRAVILNIK O ZALOŽNIŠKI DEJAVNOSTI UNIVERZE V NOVEM MESTU

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen (založniška dejavnost)
Ta pravilnik ureja splošne določbe, organizacijo založniške dejavnosti, imenovanje in naloge organov, avtorjev in njihove obveznosti, razmerja med založbo in avtorjem in priloge. Opredeljuje naloge za uspešno delovanje in poslovanje založniške dejavnosti, ki je sestavljena iz priprave, recenzije, lektoriranja, objave in prodaje publikacij. Vsa založniška dejavnost na Univerzi v Novem mestu (v nadaljevanju UNM) poteka v skladu z določili tega pravilnika, ob upoštevanju uredniške politike za posamezno vrsto publikacije. 

2. člen (naloge založbe)
Glavne naloge Založbe UNM so:
• izdajanje in promocija znanstvenih in strokovnih monografij, visokošolskih učbenikov in drugega učnega gradiva v slovenskem in tujih jezikih,
• izdajanje publikacij avtorjev, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi pedagoškega procesa in znanstveno raziskovalnega dela na UNM,
• izdajanje, distribucija in promocija znanstvenih revij,
• izdajanje promocijskega in ostalega gradiva glede na potrebe UNM,
• podpora izobraževalnemu in znanstvenoraziskovalnemu delu na UNM,
• druge naloge po sklepu ali pooblastilu rektorja UNM.

Obveznosti Založbe UNM so, da omogoči nemoten založniški proces v skladu s 3. čl. pravilnika. Za izvedbo svojih dolžnosti in nalog imenuje ustrezne organe upravljanja založniške dejavnosti.

3. člen (založniški proces)
Založniški proces sestavljajo:
• predlog avtorskega/uredniškega dela,
• prijava na interni/zunanji založniški razpis,
• zagotovitev finančnih sredstev za izdajo publikacije,
• oddaja avtorskega/uredniškega dela v e-obliki,
• podpis založniške pogodbe in dodelitev licence CC,
• recenziranje,
• popravki dela v skladu z recenzijami,
• lektura,
• potrditev lektorskih popravkov,
• tehnično urejanje,
• oblikovanje in računalniški prelom,
• zadnja avtorska/uredniška lektura,
• objava (tisk in/ali objava na spletu),
• določitev prodajne cene,
• distribucija in promocija izdane publikacije.

II. ORGANIZACIJA ZALOŽBE UNM
4. člen (vodje založbe)
Vodja Založbe UNM je prorektor/ica za področje razvojno raziskovalnega dela in inovacije (Statut UNM, čl. 204).

5. člen (naloge vodje)
Vodja Založbe UNM koordinira delo založniške dejavnosti in skrbi za opravljanje nalog v skladu z letnim načrtom.

6. člen (strokovni sodelavec)
Strokovni sodelavec oseba, odgovorna za administrativno tehnična opravila vezana na izdajo vseh publikacij v okviru Založbe UNM.

7. člen (naloge strokovnega sodelavca)
Strokovni sodelavec založbe:
• določa termine in sklicuje seje Komisije za založniško dejavnost (3-krat letno),
• izdela vsebinski letni načrt o katerem poroča senatu UNM,
• izdela letno poročilo, o katerem poroča senatu UNM,
• zbira publikacije/gradivo za izdajo,
• preverja ali oddana publikacija izpolnjuje pogoje za oddajo v tisk,
• preveri in dopolni obvezne elemente kolofona publikacij, ki jih določa ZOIPub (Priloga 3),
• komunicira z uredniki/avtorji,
• v dogovoru z uredniki/avtorji organizira urejanje publikacij, oblikovanje platnice, prve notranje naslovne strani (priloga 2) v skladu z veljavno celostno grafično podobo,
• z vodstvom UNM uskladi tisk in določitev tiskarne,
• z vodstvom UNM uredi določitev prodajne cene publikacij,
• skrbi za promocijo izdanih publikacij,
• skrbi za distribucijo in trženje,
• skrbi za arhiviranje in varovanje originalov, recenzij in lektur (v e-obliki),
• skrbi za oddajo obveznih izvodov v skladu z veljavno zakonodajo,
• spremlja zakonodajo na področju založništva.

8. člen (KZD)
Za strokovni del Založbe UNM je pristojna Komisija za založniško dejavnost (v nadaljevanju KZD).
KZD sestavlja pet članov v sestavi: prorektor/ica za področje razvojno raziskovalnega dela in inovacije (1) in po en predstavnik vsake fakultete (4).
Predstavnike fakultet imenuje senat UNM na predlog dekanov posameznih fakultet.
Mandat članov komisije je vezan na mandat senata.

9. člen (naloge KZD)
KZD je najvišje strokovno telo Založbe UNM in opravlja naslednje naloge:
• nadzira izvajanje nalog Založbe UNM,
• usmerja delo Založbe UNM,
• spremlja realizacijo letnega programa Založbe UNM,
• imenuje urednike za posamezne publikacije,
• opravlja strokovne, svetovalne, izobraževalne in druge storitve,
• posameznim tiskom predlaga višino naklade in ceno publikacije,
• odloča o vrstnem redu tiskanja in morebitnih ponatisih,
• se sestaja trikrat letno (predvidoma januar, junij, oktober),
• določa skupne standarde celostne podobe publikacij, ki so v skladu s celostno podobo UNM,
• obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje pristojnosti na sejah, ki jih sklicuje strokovni sodelavec,
• pisno poročilo o opravljenem delu januarja vsako leto posreduje senatu in UO UNI,
• sodeluje s sorodnimi institucijami

KZD je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov. Vsak član ima en glas. Glasovanje je praviloma javno.

10. člen (kriteriji za izdajo)
KZD odloča o izdaji:
• univerzitetnih in visokošolskih učbenikov na podlagi naslednjih kriterijev:
- ali je predlagano delo potrebno kot učna ali promocijska publikacija,
- ali predvidena vsebina ustreza učnemu programu,
- ali je predvideni obseg publikacije v skladu z obsegom veljavnega študijskega programa za posamezen predmet (orientacija: 1 KT učne enote predstavlja 1,5 AP učnega oz. študijskega gradiva skupaj za predavanja in seminarske vaje/laboratorijske vaje/kabinetne vaje),
- pozitivne ocene recenzentov.
• znanstvenih in strokovnih monografij na podlagi naslednjih kriterijev:
- pomen monografije za razvoj znanstvenega in/ali strokovnega področja,
- aktualnost monografije,
- na podlagi ocen recenzentov o vrsti monografije (strokovna ali znanstvena).
• drugih gradiv (npr. Aktivnosti v zdravstveni negi: dnevnik študentov na kliničnem usposabljanju),
- oceni aktualnost, potrebo in primernost gradiva.

11. člen (urednik)
Urednika univerzitetnih in visokošolskih učbenikov ter strokovnih in znanstvenih monografij imenuje KZD. Urednik mora biti verodostojen, etičen in pošten. Je odgovoren do naročnika in avtorja.

12. člen (naloge urednika)
Naloge urednika:
• svetuje avtorjem o vsebinskem in tehničnem vidiku publikacij,
• imenuje recenzente,
• skrbi za transparenten in kakovosten recenzijski postopek in korekture,
• sprejema recenzije in korekture, jih posreduje avtorju in preveri, če jih je avtor korektno upošteval,
• sodeluje s strokovnim sodelavcem ter mu daje navodila za oblikovanje in druge aktivnosti v zvezi s publikacijami,
• odloča o izboru posameznega prispevka za izdajo v reviji,
• vsebinsko in vizualno pregleda končno obliko publikacije pred izdajo,
• opravlja druge naloge, ki sodijo v področje publikacij na univerzi.

13. člen (recenzija)
Strokovne in znanstvene publikacije so recenzirane in lektorirane, e-publikacije pa tudi
tehnično pregledane.
Recenzente imenuje urednik publikacije v skladu z uredniško politiko za posamezno vrsto
gradiva.
Postopek po predložitvi predloga avtorskega publikacije:
• Za znanstveno monografijo sta potrebni recenziji dveh neodvisnih znanstvenikov s
področja, na katerega se publikacija nanaša. Vsaj en recenzent mora biti izven ustanove,
iz katere je avtor. Recenzenta morata imeti doktorat znanosti. Recenzenta morata imeti
isti ali višji habilitacijski naziv, kot ga ima avtor monografije.
• Visokošolski/univerzitetni učbenik in strokovno monografijo recenzirajo strokovnjaki s
posameznega področja. Recenzent mora imeti isti ali višji habilitacijski naziv, kot ga ima
avtor monografije. Za visokošolski/univerzitetni učbenik predlagajo enega recenzenta
praviloma avtorji. Za strokovno monografijo morata imeti recenzenta isti ali višji
habilitacijski naziv, kot ga ima avtor monografije.

14. člen (naloge recenzenta)
Naloge recenzenta:
• avtorju svetuje in poda predloge za izboljšanje publikacije,
• uredniku in avtorju posreduje recenzijo v pisni obliki (Priloga št. 9),
• preveri, če je avtor dosledno in korektno vnesel popravke.

Recenzent oceni publikacijo glede na navedene elemente:
• Strokovna in znanstvena monografija:
- aktualnost, izvirnost in pomen za razvoj znanstvene oz. strokovne discipline,
- pomen za razvoj strokovne terminologije,
- morebitne potrebe po vsebinskih spremembah.
• Visokošolski/univerzitetni učbenik:
- skladnost vsebine s študijskim programom,
- pedagoška in strokovna vrednost publikacije,
- morebitne potrebe po vsebinskih spremembah.

Recenzent pregleda publikacijo ločeno s strukturnega vidika (ustreznost oblike, citiranje itd.) in z metodološkega vidika (ustreznost analiz in interpretacije).
Avtor je po prejetih recenzijah dolžan dosledno in korektno vnesti popravke. Popravljeno delo ponovno odda v pregled recenzentom, ki napišejo končno oceno.
Publikacija, ki zahteva recenzijo, je lahko sprejeta v tisk le na podlagi pozitivne recenzije vseh imenovanih recenzentov.
Končno odločitev o objavi publikacije sprejmejo uredniki na osnovi pozitivnih recenzij. V primeru, da se ocene recenzentov ne ujemajo, lahko urednik pridobi mnenje dodatnega recenzenta.
Recenzent predlaga tipologijo publikacije v skladu s Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss.

15. člen (jezikovna neoporečnost)
Vse recenzirane publikacije so lektorirane. Lektor odgovarja za jezikovno neoporečnost. Njegovo ime se navede v kolofonu publikacije.
Za primerno jezikovno raven pri nelektoriranih publikacijah je odgovoren avtor.

III. RAZMERJA MED ZALOŽNIKOM IN AVTORJEM
16. člen (obveznosti založbe)
Obveznosti Založbe UNM so opredeljene v 2. členu pravilnika.

17. člen (obveznosti avtorja)
Obveznosti avtorja so:
• prijava publikacije, ki jo želi izdati,
• upoštevanje vseh elementov založniškega procesa,
• dosledno upoštevanje etičnih načel znanstvenega publiciranja (ustrezno navajanje uporabljene literature),
• upoštevanje vsebinskih pripomb in opomb recenzentov,
• sprejetje lektorskih popravkov,
• zadnja avtorska/uredniška lektura,
• upoštevanje časovnega načrta in določenih terminov za oddajo publikacije.

18. člen (minimalni standardi tehnične urejenosti publikacije)
Publikacija se odda v e-obliki.
Minimalni standardi oddane publikacije so:
• besedilo je napisano z urejevalnikom MS Word,
• tabele in slike so v besedilu vključene smiselno, kamor sodijo,
• slike se priložijo tudi kot samostojne datoteke v ustreznem slikovnem zapisu (jpg, png) v ločljivosti vsaj 600 pik na palec ali vektorskem zapisu (eps, pdf, svg),
• notranja naslovna stran je pripravljena v skladu s Prilogo 2,
• kolofon z obveznimi elementi je pripravljen v skladu s Prilogo 3,
• glede na vrsto gradiva vsebuje publikacija vsebinsko in/ali imensko, predmetno kazalo,
• upoštevanje navodil avtorjem, ki so predvidena za posamezno vrsto gradiva.

19. člen (določanje naklade)
KZD predlaga višino naklade za posamezno publikacijo. O dokončni nakladi odloča rektor.

20. člen (založniška pogodba in avtorski honorar)
Pogodbeno razmerje med založnikom in avtorjem se sklene z založniško pogodbo.
Z založniško pogodbo se avtor zaveže prenesti na založnika pravico reproduciranja in distribuiranja svojega dela. Založniška pogodba določa, obseg in trajanje prenosa pravic, območje veljavnosti pravic, rok za izdajo dela in morebitni avtorski honorar.

21. člen (obseg avtorskih pol)
Avtorska pola obsega trideset tisoč znakov s presledki. Število avtorskih pol se ugotavlja na osnovi računalniško evidentiranega števila znakov.

22. člen (nova izdaja)
Avtor lahko predloži spremembo publikacije, ki se opredeli kot nova izdaja v odvisnosti od obsega sprememb, ki jih ugotovi recenzent. S spremembo mora soglašati KZD.

23. člen (varovanje izvirnikov)
Izvirnik izdane avtorske/uredniške publikacije hrani Založba UNM v elektronski obliki v skladu z avtorskimi pravicami.

Izvirnik avtorske publikacije mora biti natisnjen na papir z lastnoročnim podpisom avtorja na vsaki strani izvirnika. Izvirnik hrani arhiv UNM.

24. člen (avtorski in obvezni izvodi)
Avtorju pripada en izvod publikacije, ne glede na število naklade, en izvod posamezne publikacije se izroči uredniku in po en izvod recenzentom.
Knjižnica UNM prejme najmanj dva izvoda publikacije, ne glede na naklado, lahko pa tudi več.
Nacionalni univerzitetni knjižnici (NUK) se pošlje 4 izvode publikacije oz. 16 izvodov, če je publikacija sofinancirana z javnimi sredstvi.
Oddaja obveznih izvodov e-publikacij se ureja s spletnim Sistemom za varno arhiviranje oddanega gradiva - SVAROG.

25. člen (urejanje sozaložniških razmerij in sodelovanja)
Če je UNM soizdajatelj ali sozaložnik, sklene ustrezno pogodbo z drugimi organizacijami.

IV. SREDSTVA ZA IZDAJO
26. člen (sredstva)
Sredstva za izdajanje publikacij se lahko zagotavlja na podlagi:
• lastnih sredstev,
• razpisov (ARRS in drugi),
• subvencij in donacij,
• drugih virov.

V. POLITIKA CEN
27. člen (honorarji)
Višino avtorskih honorarjev določi upravni odbor UNM.
Pri javnih razpisih se upoštevajo odločitve o delitvi sredstev posameznega razpisa.

28. člen (vrednotenje del in nalog v enoti za založništvo)
Opravljanje del in nalog v enoti za založništvo je za redno zaposlene pedagoške delavce in sodelavce ovrednoteno v Merilih za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev kot sodelovanje pri upravljanju.

29. člen (računovodsko spremljanje podatkov)
Računovodstvo UNM vodi prihodke in odhodke založniške dejavnosti na ustreznem stroškovnem mestu.
Računovodstvo mora biti seznanjeno kateri prihodki in odhodki so predmet založniške dejavnosti. Osnovne podatke o stroških izdaje posamezne publikacije mu posreduje KZD.
Za posamezno izdano publikacijo računovodstvo opredeli stroške na Obrazcu 3.
Prihodki so lahko od prodaje knjig, donacij, sponzorskih sredstev in podpore javnih ustanov. Računovodstvo UNM obvešča urednika o finančnem stanju posameznih publikacij in zbirk po potrebi.
Odhodke iz navedenega stroškovnega mesta tvorijo stroški priprave publikacije, tiska in distribucije knjig ter morebitni avtorski honorarji.

VI. KONČNE DOLOČBE
30. člen (veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik se uporablja od 01. oktobra 2022 dalje

Novo mesto, dne 21, septembra 2022

Rektor: prof. dr. Marjan Blažič

______________________________________________________________________________________________________

Pravilnik - čistopis

Priloge:
1. Opredelitev osnovnih pojmov
2. Notranja naslovna stran - primer
3. Kolofon - primer
4. Opredelitev vrste publikacij
5. Založniška pogodba
6. Vloga za izdajo dela
7. Predlog za izdajo publikacije
8. Pregled stroškov
9. Obrazec za strokovno recenzijo
10. Navodila za citiranje in navajanje virov